DOPROVODY
  • doprovody skupin a osob
  • doprovody Vaich korejskch obchodnch partner i klient pi nvtv R
  • doprovody mohou bt spojeny s doprovodnm tlumoenm
  • v ppad zjmu me bt zajitn i kvalifikovan prvodce


  • monost doprovodu i do Korejsk republiky spojenho rovn s doprovodnm tlumoenm
© 2005-2007 Korejsk centrum HAN